Petar Mirković

Klinika za digestivnu kirurgiju ( intenzivna njega ), Klinički centar Srbije, UINARS

kritično oboljeli, JIL, qutreach

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Prateći kretanja u savremenoj medicini, često zaboravljamo da postoje kolege koje leče kritično obolele
bolesnike i na drugim odeljenjima naših ustanova. Zaokupljeni problemima i zadovoljst vima ostajemo
zatvoreni u četri zida naše jedinice intenzivnog lečenja. Sestre i lekari sa svojim znanjima, tehnologijom i
iskustvom stečenim u radu sa kritično obolelim gube kontakt sa ostalim kolegama u svojim ustanovama.
Iako je mortalitet kod kritično obolelih značajno smanjen stvaranjem jedinica intenzivnog lečenja, sasvim je
očigledno da je njihov uspeh nedovoljno povezan sa radom osoblja na odeljenjima. Svesni toga da se veliki
broj potencijalno kritično obolelih nalazi na odeljenjima , osoblje jedin ica intenzivnog lečenja u mnogim
zemljama uspostavlja nove koncepte. U osnovi, taj koncept se zasniva na tome da veštine i znanja koja se
koriste u JIL budu dostupna i korišćena od strane lekara i medicinskih sestara tehničara na odeljenjima. Taj
koncept je poznat pod nazivom Qutreach. Naime, kritično oboleli se nalaze na odeljenjima, primljeni su kao
takvi, ili postaju posle dijagnostičkih ili terapijskih procedura, ili se napredovanjem osnovnog oboljenja
njihovo stanje pogoršava. Pogoršanja i po dolasku iz JIL se takođe dešavaju. Cilj je da se takvi bolesnici na
vrema prepoznaju i budu odgovarajuće zbrinuti.
U skladu sa time osoblje jedinica intenzivnog lečenja dobijaju i novu ulogu. Svoje znanje, veštine i iskustvo
prenose na odeljensko osoblje. Tako oni postaju jedna vrsta edukativnog i konsultativnog servisa. Pored
toga oni mogu organizovati timove koji po poziovu odlaze na odeljenja i tako brzo rešavaju krizne situacije.
Tako se dobija nova kategorija jedinica intenzivnog lečenja: jedinica intenzivnog lečenja „bez zidova“. Znanja
i veštine koja se primenjuju u njima postaju dostupna svima, a ne samo u prostorijama JIL, a sve u cilju
stavljanja u pripravnost odeljenskog osoblja gde se takođe nalaze kritično oboleli bolesnici.

preuzmi dokument