Ivanka Kikić

OB Karlovac

volumna nadoknada, intervencije medicinske sestre

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Primarni cilj volumne nadoknade je stabilizirati i očuvati sistemsku hemodinamiku i
mikrocirkulaciju nadoknadom cirkulirajučeg volumena, plazme.
Deficit volumena može rezultirati nastankom multiorganske disfunkcije, stoga se
učinkovita terapija volumenom smatra „kamenom temeljcem“ u terapijskom pristupu
kod životno ugroženih – hemodinamski nestabilnih bolesnika.
Za volumnu nadoknadu koriste se različite vrste kristaloida, različiti sintetski koloidi i
humani albumin.
Za učinkovitu volumnu nadoknadu, ovisno o uzroku, neophodno je poznavati
patofiziološke procese uz poštovanje koloidno-kristaloidne kontroverze, te posebnost
indikacija za primjenu hipertone-hipertonske otopine.
Uz dobro poznavanje mogućih komplikacija vezanih uz nadoknadu volumena kao i
načina aplikacije indiciranih otopina intervencije medicinske sestre vezane su uz:
• pripremu pribora za volumnu nadoknadu
• pripremu izabranog neinvazivnog i invazivnog monitoringa
• prevenciju komplikacija
• nadzor nad bolesnikom

preuzmi dokument