Autori: Karolina Tadić

Ustanova zaposlenja: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Ključne riječi: kuk, krvarenje, TEP, autologna transfuzija, intervencije medicinske sestre

Kongres/Simpozij: ”10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Kod operacija TEP-a kuka očekuje se obilno poslijeoperacijsko krvarenje, te se često koristi intraoperacijsko i poslijeoperacijsko sakupljanje krvi.
Transfuzija autologne krvi je za bolesnika najsigurnija transfuzija. Prednosti transfuzije autologne krvi su višestruke, kako medicinske tako i gospodarske. Primjenom transfuzija autologne krvi mogu se smanjiti rizici transfuzijskog liječenja, a neki od njih i potpuno izbjeći. Transfuzijama autologne krvi može se u potpunosti izbjeći opasnost od prijenosa krvlju prenosivih zaraznih bolesti i opasnost od aloimunizacije na tuđe antigene.
Učinkovitost programa transfuzije autologne krvi ovisi o timskom radu kirurga, anesteziologa, transfuziologa i suradnji bolesnika.
Međutim medicinska sestra ima važnu ulogu u liječenju bolesnika, te holističkim pristupom postavljajući sestrinske dijagnoze može znatno doprinijeti pozitivnom ishodu liječenja i bolesnikove percepcije bolesti.