Gordana Dragošev

KC Niš (Srbija)

intenzivna njega, etika, medicinska sestra

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Medicinske sestre intenzivne nege obavljaju svoju kliničku praksa u
visokospecijalizovanim i opremljenim jedinicama gde pacijenti zahtevaju
složene procene, terapiju i intervencije visokog intenziteta, kao i
kontinuiranu intenzivnu negu. Medicinske sestre JIL poseduju visok
stepen opštih i specifičnih znanja, veština i iskustva u pružanju intenzivne
nege životno ugroženim bolesnicima i stvaranju uslova za izlečenje,
humanost i negu.
Medicinske sestre JIL su kliničke sestre specijalisti i sestre praktičari,
vaspitači, istraživači, menadžeri i zastupnici prava pacijenata. Pored niza
medicinsko – tehničkih intervencija usmerenih na očuvanje života
bolesnika medicinske sestre JIL imaju zadatke da zastupaju poštovanje i
podršku osnovnih vrednosti, prava i verovanja kritično obolelih pacijenata.
Medicinska sestra intenzivne nege zajedno sa ostalim članovima
multidisciplinarnog i multiprofesionalnog tima JIL obezbeđuje zdravstvenu
zaštitu pacijentu zasnovanu na principima jednakosti i individualnosti.
Medicinska sestra intenzivne nege svojim stručnim i profesionalnim
zalaganjem održava ravnotežu između pacijenta, članova porodice, ostalih
članova multiprofesionalnog i multidisciplinarnog medicinskog tima, visoko
specijalizovane i mnogobrojne medicinske opreme i kroz izvršavanje
svojih kompetencija osigurava privatnost, udobnost i dostojanstvo kritično
obolelom/povređenom pacijentu.
U vezi stalnog povećanja kompleksnosti nege, demografskih promena u
populaciji, povećanja delokruga rada, zahteva bolesnika i direktive
Europske unije o radnim satima lekara, evidentno je da će se sestrinska
uloga širiti i razvijati u novim smerovima rada.
Medicinske sestre moraju biti dobro teoretski i praktično osposobljene
kako bi mogle biti spremne za sve veći broj kliničkih dužnosti na različitim
naprednim specijalističkim nivoima.

preuzmi dokument