Ivanka Kikić, Afrodita Gavrilidis

Služba za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, OB Karlovac

JIL, sestrinska dokumentacija, prevencija infekcija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Sestrinski udio u kvaliteti zdravstvene zaštite i praćenje kvalitete sestrinske skrbi bitan je i održava se kroz
sestrinsku dokumentaciju i od posebnog je značaja na razini JIL-a. U JIL-u pacijenti imaju 5-10 puta veću
predispoziciju za nastanak bolničkih infekcija zbog invazivno dijagnostičkih i terapijskih postupaka te teške
osnovne bolesti.
Za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi uveli smo u svakodnevnu sestrinsku praksu, u svrhu samokontrole
rada te nadzora nad bolničkim infekcijama, nadzorne liste (cvk, urin kateter, lista NIMV -a, lista VAP-a, lista
trajnog ispiranja drenaža, periferni venski kateteri, arterijski kateteri) i drugu sestrinsku dokumentaciju koja je
povezana sa svakodnevnim obavljanjem zdravstvene njege (trajno praćenje stanja pacijenta, listu prijave i
praćenja dekubitusa i drugo).
Suradnja između glavne sestre JIL-a i glavne sestre za sprečavanje i kontrolu nad bolničkim infekcijama
mora biti svakodnevna i kvalitetna, kako u smislu razmjene informacija o bolničkim iparakliničkim
parametrima koji upozoravaju na razvoj bolničkih infekcija tako i u smislu poduzimanja mjera za njihovo
sprečavanje.
Jedan od imperativa za dobru suradnju i postizanje dobrih preventivnih mjera za prevenciju infekcija u JIL-u
je vođenje svakodnevne sestrinske dokumentacije i njihova analiza.

preuzmi dokument