Petar Mirković

Klinički centar Srbije, Beograd (Srbija)

infekcija hirurške rane, prevencija, nadzor, edukacija

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Infekcije operativnog mesta definišemo kao infekcije koje su nastale u toku
30 dana od operacije, odnosno u toku godine dana od ugrađivanja
implatanta ili proteze. Njihova učestalost varira od tipa bolnice, vrste
hirurgije i tipa hirurške intervencije. Infekcije hirurške rane poslednjih
godina su u velikom porastu, a proporcijalno sa njima raste dužina i cena
hospitalizacije. Ove infekcije su na trećem mestu po učestalosti među svim
bolničkim infekcijama i čine skoro 15% svih kod bolesnika koji su kao hitni
primljeni u bolnicu. Kod hirurških bolesnika, infekcije operativnog mesta su
najčešće bolničke infekcije i predstavljaju 38 % od ukupnog broja.
Infekcije operativnog mesta delimo na : površinske, duboke i infekcije
organa, a kao najčešće uzročnike navodimo bakterije. Značajna je i
podela ovih infekcija na : endogene – one koje su uzrokovane
mirkoorganizmima koji su deo stalne ili prolazne flore operisanih
pacijenata i egzogene – čiji su izvori medicinsko osoblje, hirurška oprema i
materijal, kao i hirurške prostorije. Osnovne mere prevencije nastanka
infekcije hirurških rana pored rada u strogo aseptičnim uslovima,
predstavlja i dobra organizacije nadzora. Nadzor nad infekcijama hirurških
rana predstavlja važnu komponentu u njihovom smanjenju. Nadzor
omogućava otkrivanje grupisanja infekcija, identifikaciju faktora rizika,
poređenje rizika kod različitih hirurških intervencija, kao i evaluaciju
određenih mera prevencije. Potrebno je stalno unapređenje znanja što se
postiže organizovanjem edukativnih programa u okviru same ustanove a i
šire. Infekcije rane su najčešće veoma uporne što zahteva još veću
upornost osoblja u njihovom sprečavanju i timski rad da bi uvek bili i ostali
daleko ispred njih. Na osnovu svega navedenog, može se reći da stalna
edukacija, aseptični postupci rada i dobro organizovan mirkobiološki
nadzor ustanove predstavljaju ključan faktor u suzbijanju infekcija hirurške
rane.

preuzmi dokument