Selma Smajić

J.U. Bolnica Travnik

specifična sredstva,zdravstveni indikatori,statistički podaci,efikasnost

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Zdravstvo je društvena djelatnost,u kojoj zdravstveni radnici specifičnim sredstvima
opremom i metodama rade na unapređenju zdravlja stanovništva,ranom otkrivanju
bolesti,rehabilitaciji. Zdravstveni indikatori su mjerni instrumenti koji omogućavaju
usporedbu istog stanovništva u određenom vremenu, različitim skupinama u
određenoj zemlji među zemljama.
Cilj rada:Upoznati se sa zdravstvenim indikatorima, ovladati vještinama o
pronalaženju posebnih izvora.Kao baza koristili su se podaci o stanovništvu iz
godišnjaka od 2012 g,a izvori su odgovarajući spiskovi,tabele.
Metode rada:sagledati brojčanu,starosnu i spolnu strukturu stanovništva SBK i
FBiH.Izvršiti Izračunati udio svake populacione grupe u odnosu na ukupan broj
stanovnika SBK i FBiH. Izvršiti poređenje podataka,sagledati podatke o prirodnom
kretanju stanovništva:natalitet,mortalitet,prirodni priraštaj,mortalitet dojenčadi.
Sagledati strukturu kadra prema broju,vrsti i stepenu stručne spreme u SBK I FBiH.
Uraditi socijalno medicinsku dijagnostiku kantona,dati svoje mišljenje o mogućim
zdravstvenim problemima.
Analiza podataka:Na području FBIH i SBK preovladava regresivno stacionarni tip
stanovništva period 2012 g. U periodu 0-14 ima više muških za 3% do 4%. U FBiH
zabilježen je nepovoljan priraštaj 1,1%. Na području FBiH najviše je zastupljeno
zdravstvenih tehničara cca 50 % osoblja,zatim niža sprema pa administracija.Na
osnovu podataka prestavljenih grafičkim prikazom ,vodeća oboljenja u SBK su
respiratornog sistema.
Zaključak:Pojam zdravlja i pojam bolesti imaju obilježja apstraktnosti i nije ih
jednostavno definirati . Zdravstveni indikatori i statističko prikupljanje informacija ima
veliki značaj za efikasnost zdravstvenog sistema.Važnost zdtavstvenih indikatora je
istaknuta u okviru WHO-a koja pomaže mjerenje zdravstvenog stanja određene
populacije.

preuzmi dokument