Jasmina Šaronja

Operacijski odjel kirurgije, KBC Zagreb

IABP, standardi rada, prevencija i prepoznavanje komplikacija, sestrinske intervencije, smanjenje morbiditeta, povećanje kvalitete sestrinske skrbi

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Kardijalna kirurgija je jedna od najkompleksnijih kirurgija i kao takva, vrlo brzo se razvija i napreduje u svim
svojim segmentima, pa tako i u težnji da se smanji njezina invazivnost na pacijente. IABP je tek jedan od
terapijskih suporta koji na minimalno invazivni način smanjuje morbiditet pa i mortalitet kod kardiokirurških
bolesnika.
Da bi medicinska sestra mogla kvalitetnije sudjelovati u ozdravljenju takvih pacijenta, ona mora pratiti nove
trendove u kardijalnoj kirurgiji i zajedno sa liječnicima primjenjivati ili razmijeniti primjenu nekih novih
postupaka.
Kroz analizu važnosti poznavanja principa rada IABP za kvalitetniju sestrinsku skrb, medicinska sestra mora
znati:
1. standardizirani protokol ( što radi liječnik, a što medicinska sestra)
2. adekvatna oprema
3. stalni nadzor pacijenata
4. poznavanje mehanizma rada IABP
5. prepoznavanje krivulje tlaka
6. prepoznavanje komplikacija
Danas, kada je razina educiranosti medicinskih sestara bitno veća nego prije nekoliko desetaka godina,
veća je i njihova odgovornost. Ipak, ne treba zaboraviti da je temeljna zadaća medicinske sestre zdravstvena
njega pacijenata, a uz znanje i volju, medicinska sestra može unaprijediti zdravstvenu njegu na svim razina i
tako bolesnicima osigurati što brže i kvalitetnije ozdravljenje.

preuzmi dokument