Marija Kadović

Centar za transplantaciju KB Merkur

transplantacija bubrega, hipertenzija, prehrana, sestrinstvo

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Hipertenzija se javlja u velikom broju bolesnika sa transplantiranim bubregom. Cilj rada bio je prikazati
sestrinsku procjenu i praćenje hipertenzije u bolesnika nakon transplantacije bubrega. Pacijent dolazi u
jedinicu intenzivnog liječenja gdje medicinska sestra prati invazivni arterijski krvni tlak, te ga kao član tima
procjenjuje u odnosu na ostale parametre: diurezu, početak primjene imunosupresivne i antihipertenzivne
terapije, te parenteralni unos tekućine i hrane.Po dolasku bolesnika na transplantacijski odjel nastavlja se sa
neinvazivnim mjerenjem krvnog tlaka te poticanjem peroralnog unosa tekućine i dijetalne prehrane, te
tjelesne aktivnosti. Dalje se titrira imunosupresivna i antihipertenzivna terapija prema vrijednostima krvnog
tlaka i laboratorijskim nalazima. Cijelo vrijeme boravka u bolnici sestra educira osobu sa transplantiranim
organom što je važan dio strukturirane sestrinske skrbi. Cilj edukacije je bolesnikovo razumijevanje i
prihvaćanje potreba za novim životnim navikama. To se odnosi na pravilno uzimanje lijekova i svakodnevno
mjerenje tlaka te bilježenje izmjerenih vrijednosti. Pridržavanje pravilne prehrane s višim udjelom proteina i
manje soli te redovito vaganje; optimalna rehidracija, provođenje tjelesne aktivnosti , te dolaženje na redovite
kontrole u transplantacijsku ambulantu. Regulacija hipertenzije kod transplantiranih bolesnika je neizmjerno
važna jer ona doprinosi riziku za srčano-žilnu bolest i disfunkciju presatka. U radu je prikazan i slučaj osobe
J.B. sa transplantiranim bubregom, cjelokupno praćenje i korekcija tlaka za vrijeme boravka u bolnici te u
transplantacijskoj ambulanti kroz proteklu godinu.

preuzmi dokument