M.Fejzić, S. Kalajlić, B. Prcić, R.Stjepić

Sektor za higijensko – epidemiološki nadzor, JU Univerzitetski klinički centar, Tuzla

standardne procedure, edukacija i nadzor

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Osnivanjem prvih ustanova za kolektivno liječenje oboljelih javljaju se problemi infekcija koje će kasnije biti
definirane kao bolničke. Prije 150 godina dokazano je da patogeni mikroorganizmi izazivaju sepsu, a
prenose se rukama zdravstvenih profesionalaca. Od tada se posvećuje veća pažnja pranju i dezinfekciji
ruku.
Studije su pokazale da bi se oko 30% bolničkih infekcija mogla spriječiti kada bi zdravstveni profesionalci
pažljivo prali ruke.
U Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla posebna pažnja se poklanja primjeni politika i procedura iz
djelokruga kontrole bolničkih infekcija. Zdravstveni profesionalci vrše redovnu edukaciju osoblja, prate
primjenu propisanih procedura i evaluaciju rezultata nadzora.
Cilj rada je naglasiti važnost redovne higijene ruku u sprječavanju izbijanja bolničkih infekcija kao i odabiru
kvalitetnih sredstava za pranje i dezinfekciju.
Prihvaćanje redovnog pranja ruku od strane zdravstvenih profesionalaca je šaroliko ali se može istaknuti da
se poštuje pisana procedura u jedinicama visokog rizika što je i najvažnije za bolesnike. Odabrana sredstva
koje koristimo za pranje i dezinfekciju ruku posjeduju vrhunsku kvalitetu, tako da ne oštećuju kožu i ne
stvaraju antagonizam. Pisanim i usmenim uputama neprekidno podsjećamo na važnost higijene ruku.
Pranje ruku je najjeftiniji i najjednostavniji način sprječavanja bolničkih infekcija. Kvaliteta odabranih
sredstava za higijenu ruku utječe na nivo prihvaćenosti njege ruku.

preuzmi dokument