Daliborka Dimitrić, Milana Jaraković

Institut za Kardiovaskularne bolesti Vojvodine (Srbija)

hemodinamski monitoring, jedinica intenzivne nege, kritično oboleli pacijent

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Kritično oboleli pacijenti u Jedinicama intenzivne kardiološke nege, pored kliničkog i
laboratorijskog praćenja kao i raznih neivazivnih dijagnostičkih procedura, zahtevaju
i invazivni hemodinamski monitorig, u cilju praćenja i lečenja već dijagnostikovanog
kardiološkog oboljenja koje ima komplikovan tok ili u cilju diferencijalne dijagnostike
,kada oboljenje nije sa sigurnošću dokazano.
Sa razvojem tehnike i tehnologije, danas, na raspolaganju stoje različiti modaliteti
invazivnog hemodinamskog monitoringa. Najdužu tradiciju ima, sigurno , invazivni
monitoring preko trolumenskog Swan-Ganz-ovog katetera, u kliničkoj praksi od ranih
sedamdesetih godina prošlog veka. Sa ekvivalentnim mogućnostima i sigurnošću,
danas je na raspolaganju i novija tehnologija PreSep Oximetry Catheter i FloTrac
sensor.
Dok je tumačenje rezultata dobijenih invazivnim hemodinamskim monitoringom u
ingerenciji lekara, adekvatno stavljanje u funkciju monitoring sistemna, a
evidentiranje retzultata i svakako poznavanje istih je u domenu rada medicinskih
sestara.
Metode : Ovim radom obrađeno je 100 kritično oboljelih pacijenata u Jedinici
intenzivne kardiološke nege Instituta za KVBV. Kod 90 bolsnika invazivni
hemodinamski monitorig je uradjen plasiranjem Swan-Ganz katetera, a kod 10 je
poraćenje obavljeno putem PreSep Oximety katetera. Praćeni su standardni
parametri za ovaj vid hemodinamskog monitoringa.
Rezultati: Blagovremeno uočavanje promene hemodinamskog statusa ispitanika,
rezultiralo je i blagovremnim lečenjem što je uticalo i na ishod bolesti. Zabeležena
je i pojava komplikacija, pre svega u smislu pojave infekcija 3,1% i mehaničkih
komplikacija 2%.
Zaključak: Hemodinamski monitoring kritično obolelih u jedinici intenzivne
kardiološke nege je neophodan jer utice na tok i ishod bolesti kao i na dileme u
diferencijalnoj dijagnostici.

preuzmi dokument