Dragišić Boško

Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje, KC Banja Luka

monitoring, opća i spinalna anestezija

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Monitoring pacijenta za vrijeme anestezije obuhvaća praćenje vitalnih parametara, kvalitetnijeg i
lakšeg praćenja kliničkog stanja pacijenta, a sve u cilju pružanja maksi muma za bolesnika na
operacijskom stolu. Standardni monitoring nam omogućava da svedemo ljudsku grešku tijekom
operacijskog zahvata na minimum.
Minimum monitoringa bez kojeg ne bi trebalo započeti operacijski zahvat sastoji se od: EKG
monitoringa, NIBP, pulsne oksimetrije i kapnografije. Monitoring se postavlja prije uvoda pacijenta
u anesteziju i za ove postupke odgovaran je anesteziološki tehničar. Tijekom operacijskog
zahvata vrijednosti parametara koji se prate moraju biti dokumentirani u anesteziološkoj listi.
Na Ortopedsko-traumatološkoj klinici pored niza drugih operacijskih zahvata radi se i implantacija
umjetnog kuka, koja omogućuje osobama starije životne dobi, a u poslijednje vrijeme u porastu je
i broj mladih osoba kao posljedica različitih trauma, uz edekvatnu rehabilitaciju povratak u
normalne životne aktivnosti.
U našem radu smo obradili 30 pacijenata u periodu od 16.11. 2007 godine do 25.01. 2008 godine
u elektivnom operacijskom programu. Prosječna starosna dob pacijenta je 69,4 godine, po ASA
klasifikaciji 2 i 3 stupnja. Operacijski zahvati su izvedeni u općoj i regionalnoj anesteziji.
Prednosti regionalne u odnosu na opću anesteziju i obratno kao i sam izbor metode je bio
individualan u zavisnosti od zahtijeva i općeg stanja pacijenta.
Svi pacijenti postoperacijski su bili liječeni na Ortopedsko-traumatološkoj klinici, a rehabilitacija je
provođena u nadležnim Centrima.

preuzmi dokument