Mevludin Babajić, Soniboj Pejzić, Zlatko Osmanović

JZU UKC Tuzla

etika, anestezijska praksa, zakonska regulativa

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Riječ etika ima svoj korijen u grčkoj riječi (ethicos(grč.)= što znači običaj,naviku,a kao nauka je dio filozofije. Usvakodnevnom životu kada spomenemo tu riječ na umu imamo moralnost,pravičnost i čistoću neke profesije. Riječ versus u latinskom jeziku znači;naspram,protiv,a njena skračenica vs se koristi u engleskom jeziku Pisati o etici i njenom sukobljavanju sa zakonom je,između ostalog, dio bremena zdravstvenih radnika kojeg moraju ponijeti u ovom vremenu,vremenu koje traži znanje,brzinu,efikasnost,ekonomičnost ali i kvalitetnu uslugu. Etika,kao nauka o moralu,je klasična filozofska disciplina.Njeni korijeni su daleko u ljudskoj historiji i kroz vrijeme se diferencirala za mnoga područja ljudskog djelovanja.Danas etika razmatra ponašanja u obrazovanju,sudstvu,medicini,novinarstvu, itd.

ZAKOVSKI OKVIRI
Zbog nepostojanja ministarstva zdravstva na državnom nivou,zakone iz oblasti zdravstva donose entiteti F BiH,RS,te distrikt Brčko. Zakonski okviri u kojima anestetičari u FBiH djeluju su postavljeni kroz primjenu nekoliko zakona i podzakonskih akata. Zakon o zdravstvenoj zaštiti F BiH ,Zakon o sestrinstvu/primaljstvu F BiH,Zakon o pravima pacijenata F BiH su zakoni koji reguliraju zdravstveni sistem entiteta F BiH,a „Plava knjiga „ F BiH predstavlja podzakonski akt koji tretira problematiku standarda i normativa kadra. U već usvojenim zakonima najavljeni su podzakonski akti koji će detaljnije pojasniti pitanja specijalizacija pojedinih zdravstvenih kadrova,između ostalih i anestetičara.

ETIKA VS ZAKON
Anestetičar se u svojoj svakodnevnoj praksi susreće sa različitim situacijama koje ga tjeraju na samostalno odlučivanje i poduzimanje određenih medicinsko-tehničkih radnji,a sve u cilju benefita pacijenta i povoljnog ishoda njegovog liječenja ili KPCR-e.Svako samostalno djelovanje izvan anesteziološkog tima predstavlja vanzakonsko djelovanje ,iako se donekle može pokrivati činjenicom da anestetičar djeluje prema uputstvu anesteziologa. Pacijent očekuje uslugu onoga ko mu je zna pružiti.Anestetičaru je neophodno znanje,kako bi adekvatno radio svoj posao.Anesteziologu je potreban saradnik koji zna sprovesti u djelo planiranu anesteziju ili intervenciju.Očigledno je da dosadašnji način anestetičarske prakse funkcioniše,ali i sami znamo kako i sa koliko rizika.Potreban je potpuni reinžinjering obrazovanja anestetičara kroz formalno obrazovanje.Potrebna infrastruktura za to postoji,s obzirom na postojanje zdravstvenih fakulteta i zakonske osnove za specijalizacije u zdravstvenoj struci.To bi bio i način da uskladimo svoj rad i obrazovanje sa evropskim i svjetskim standardima,kojima,nadamo se,stremimo.Približavanje etičkih principa i zakonske regulative je sasvim izvodivo i relativno lahko uz postojeća zakonska rješenja,koja je potrebno samo malo izmijeniti i prilagoditi realnim potrebama.

preuzmi dokument