Željka Gajski

OB Varaždin

ESBL sojevi, praćenje, mjere kontrole infekcija

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Krajem 1980-tih godina pojavili su se sojevi enterobakterija koji pokazuju rezistenciju na
penicilinske i cefalosporinske antibiotike. Ti sojevi gram -negativnih bakterija nazvani su ESBL
sojevima jer produciraju enzime, beta-laktamaze proširenog spektra,(engl.“extended spectrum
beta-laktamase“,ESBL) koji razaraju sve beta-laktamske antibiotike osim karbapenema. Betalaktamaze proširenog spektra su kodirane genima koji se nalaze na plazmidu te se tim
cirkularnim odsječkom DNA vrlo lako šire među različitim sojevima enterobakterija. Iako se ESBL
nalazi najčešće u Klebsiella pneumoniae, elementi koji prenose ovaj tip rezistencije prenosivi su i
na bakterije drugih rodova, uključujući Escherichia coli i druge. U Hrvatskoj udio sojeva E.coli koji
produciraju ESBL iznosi 2%, dok je udio Klebsiellae pneumoniae znatno veći te se u hrvatskim
bolnicama kreće između 20-40%.
U OB Varaždin tijekom 2007 godine udio ESBL sojeva E.coli iznosio je 3% što je porast u odnosu
na 2006 g. kada je zastupljenost bila 1,08%. Tijekom 2006 godine udio ESBL sojeva Klebsiellae
pneumoniae iznosio je 26,16% dok je u 2007 godini bio 36%. Temeljem ovih rezultata evidentan
je porast udjela višestruko rezistentnih sojeva bakterija. U ovom radu posebno je velik naglasak
stavljen na mjere za kontrolu infekcija, koje se prvenstveno odnose na mjere hospitalne higijene a
potom i na racionalnu upotrebu antibiotika širokog spektra.

preuzmi dokument