Davor Strapajević, Irena Vugrek

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika, KBC Zagreb

djelokrug rada, anestezeiološki tehničar, kardiokirurški zahvati

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Poslovi pri radu sa kardiokirurškim bolesnicima predstavljaju dinamične, zanimljive i zahtjevne procedure
vezane uz bolesnika. Procedure bih podjelio na dva dijela. Prvi bi bio vezan za kontrolu kvalitete a odnose
se na kontrolu aparata u smislu provjere istravnosti, monitoringa i standardizaciju posupaka razrijeđenja
lijekova, a drugi bi se odnosio na rad vezan uz bolesnika.
Provjera kontrole kvalitete odnosi se na aparaturu sa kojom svakodnevno radimo. U tom smislu
svakodnevno provjeravamo i evidentiramo ispravnost anestezioloških aparata, defibrilatora i perfuzora sa
kojima svakodnevno radimo.
Pri kardiokirurškim anestezijama koristimo slijedeće postavke monitoringa: EKG, ABP, PAP, CVP, Pulsnu
oksimetriju, Hemodinamska mjerenja, kontinuirana ezofagealna i rektalna temperatura.
Dugogodišnji timski rad anesteziolog-tehničar doveo nas je i do standardizacije u načinu pripreme i
razrjeđenja lijekova kao i oznaka za pojedine lijekove. U praksi svakodnevno pripremamo i razrjeđujemo
nove lijekove koji na kraju operacije zajedno sa bolesnikom idu u JIL.
Obzirom na visoki rizik mogućeg incidenta i teških bolesti bolesnika, važno je procedure vezane za bolesnika
standardizirati u postuocima i svesti ih na što kraće intervencije. Standardizacija predstavlja redosljed
postupaka u intervencijama vezanim za bolesnika.

preuzmi dokument