Autori: Želimira Masle, Nikolina Humeljak

Ustanova zaposlenja: KBC SESTRE MILOSRDNICE

Ključne riječi: anestezija, bronhospazam, anesteziološki tehničar,rizici, prevencija, algoritam

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Incidencija pojave bronhospazma u anesteziji nije visoka, ali klinička slika i situacija mogu biti prilično dramatične i životno ugrožavajuće te brza i efikasna reakcija mogu biti od presudne važnosti. Najveća incidencija je u indukcijskoj fazi anestezije. U cilju prevencije bronhospazma važna je detekcija faktora rizika u preoperativnoj pripremi, adekvatna priprema i premedikacija pacijenta, te plan anestezije koji će rizik svesti na minimum. Anesteziološki tehničar provjerava ispravnost i dostupnost opreme i lijekova, uz anesteziologa prati bolesnikove vitalne funkcije i parametre anestezije, a u kriznoj situaciji treba znati i moći reagirati brzo i precizno.Bitno je na vrijeme uočiti razvoj kliničke slike i djelovati bez odlaganja, diferencijalno dijagnostički otkloniti druge uzroke (provjera tubusa, mogućih mehaničkih smetnji, drugih uzroka sa strane pacijenta) te pristupiti rješavanju problema. Pri tome postojanje i poznavanje strukturiranog algoritma pomaže u bržem postupanju i izbjegavanju konfuznih situacija.Vrlo je važna i jasna komunikacija u timu. U hitnim stanjima rizik za razvoj bronhospazma je povećan jer izostaje pripremna faza, a moguća je i grublja manipulacija u indukciji što također može izazvati bronhospazam. Naša je specifičnost spinalna kirurgija, a bolesti i osobito povrede vratne kralježnice mogu znatno otežati intubaciju i posljedično dovesti do bronhospazma, što nas je i motiviralo da obradimo ovu temu.