Tanja Filipčić, Ivana Vukičević, Ana Marija Šimatović, Ivana Žiger

KBC Zagreb

transplantacija, krvotvorne matične stanice, osiguranje kvalitete

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb krvotvorne matične stanice (KMS) su prvi puta zamrznute
1989. godine u Zavodu za hematologiju, a od 2000. godine banka KMS je organizacijski
smještena u Zavod za kliničku transfuziologiju. Zadaci banke KMS -a u KBC- u Zagreb su: 1)
prikupljanje, obrada, testiranje, čuvanje i izdavanje pripravaka KMS; 2) osiguranje kvalitete u
proizvodnji pripravaka KMS-a i 3) praćenje sigurnosti i učinkovitosti pripravaka KMS-a. KMS se
prikupljaju iz koštane srži, periferne krvi i krvi iz pupkovine. One mogu b iti uzete od bolesnika
(autologne) ili od druge osobe (alogenične: srodne i nesrodne). Postupci obrade pripravaka KMS
u Banci dijele se na rutinske i specijalizirane. Rutinski postupci se koriste za koncentriranje KMS i
uklanjanje nepotrebnih stanica i/ili plazme. Specijalni postupci se koriste radi postizanja veće
čistoće i učinkovitosti pripravaka KMS. KMS se nakon obrade zamrzavaju u kontroliranim
uvjetima i pohranjuju u spremnicima s ptekućim dušikom. Kontrola kvalitete pripravaka ima za cilj
procjenu učinkovitosti i sigurnosti pripravaka stanica te nadzor cjelokupnog postupka. Ishod
transplantacije KMS ovisi o broju transplantiranih stanica i njihovoj klonogenoj sposobnosti. Stoga
se za procjenu kvalitete pripravka KMS kontrolira broj stanica, specifičn i biološki biljezi za
određene vrste stanica, vijabilnost stanica, klonogena sposobnost u staničnim kulturama in vitro i
mikrobiološka sigurnost. Mikrobiološko testiranje se provodi radi sprečavanja prijenosa infekcije s
davatelja na bolesnika i otkrivanja mikrobiološkog zagađenja do kojeg može doći zbog
nepropisnog rukovanja tijekom prikupljanja, obrade ili čuvanja pripravka stanica. Davatelji KMS
moraju se testirati na biljege krvlju prenosivih zaraznih bolesti prema međunarodnim
standardima.
Svi postupci proizvodnje staničnog pripravka, od prikupljanja do primjene, dio su proizvodnog
procesa. Oni moraju biti trajno nadzirani i dokumentirani. Stoga se u Banci KMS radi prema
zahtjevima dobre priređivačke prake i postojećim zakonskim propisima koji reguliraju rad tkivnih i
staničnih banaka. Za međunardno razmjenu transplantata nužna je međunarodna akreditacija
prema stručnim standardima koje su izdali FACT i JACIE.

preuzmi dokument