Kristian Civka, Adriano Friganović

Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Zdravstveno veleučilište Zagreb

Higijena ruku i osoblje jedinice intenzivne medicine – što još možemo učiniti?

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Odjeli intenzivne medicine su specifične organizacijske jedinica u kojima se liječe životno ugroženi pacijenti ili pacijenti koji zahtijevaju pojačani hemodinamski nadzor. Cilj liječenja u jedinicama intenzivne medicine je iskorištavanje svih terapeutskih mogućnosti za privremeno nadomještavanje poremećenih ili već narušenih funkcija životno značajnih organa i liječenje temeljne bolesti, koja je uzrokovala taj poremećaj.
Obzirom na invazivnost zahvata kojima su pacijenti podvrgnuti postoji veliki rizik za nastanak infekcija. Sprječavanje bolničkih infekcija u jedinicama intenzivne medicine počinje sa naizgled elementarnim postupkom higijene ruku, a najčešće najviše problema imamo sa mijenjanjem higijenskih navika vezano za pranje ruku. Usprkos značajnim edukacijskim iskoracima koji su poduzeti vezano za ovu problematiku, još uvijek ima prostora za poboljšanja i nužno je definirati aktualni status.
Nadalje, organizacijski pomaci kojima je osigurana dostupnost edukativnih materijala i dezinficijensa je uvelike doprinijela poboljšanju pruženog liječenja. Obzirom da se u jedinicama intenzivne medicine osoblje koje radi mora primjenjivati sve propise i biti prvaci u higijeni ruku i prevenciji bolničkih infekcija. Bez obzira na poduzete aktivnosti postoji još uvijek problematika koja treba biti riješena. Ovim radom želimo dati moguće odgovore na pitanja što još možemo poduzeti na području higijene ruku i na koji način trebamo raditi s osobljem koje radi u jedinicama intenzivne medicine.
Ključne riječi: infekcije, izazovi, migracije, medicinske sestre

preuzmi dokument