Mario Dugonjić, Petra Šaban

Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište Rijeka, Katedra za zdravstvenu njegu

Prednosti i komplikacije centralnih venskih pristupa

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Centralni venski kateter (CVK) poznat i kao centralna linija je tanki, fleksibilni kateter koji se koristi za primjenu lijekova i tekućina te za uzorkovanje krvi i određeni hemodinamski monitoring pacijenta. CVK se plasira kroz kožu pacijenta i proksimalne centralne vena, rijeđe kroz periferne vene (eng. PICC - peripherally inserted central line), tako da vrh katetera leži u desnoj pretkljetki odnosno proksimalnoj trećini gornje šuplje vene ili donjoj šupljoj veni. Tri proksimalne centralne vene se koriste za postavljanje CVK, unutarnja vratna vena (v.jugularis interna), podključna vena (v.subclavia) i bedrena vena (v.femoralis). Svaka od ove tri anatomske pozicije ima određene prednosti i komplikacije.
Odabir anatomske pozicije za postavljanje CVK ovisi o nekoliko faktora koji uključuju indikacije za postavljanje, ranije postavljenim CVK, odnosno posljedično nastalim stenozama i trombozama vena, ali i o planiranoj dužini korištenja CVK. Komplikacije generalno možemo podijeliti u rane i kasne komplikacije koje ovise o odabiru anatomske pozicije postavljanja CVK. Rane i kasne komplikacije CVK uobičajeno dijelimo u tri velike grupe a to su mehaničke komplikacije, tromboembolijske komplikacije te infekcija.
Cilj ovog preglednog rada je, na temelju dostupne literature, sažeti i opisati prednosti i nedostatke anatomskih pozicija za postavljanje CVK. Isto tako navesti i opisati moguće rane i kasne komplikacije CVK
Ključne riječi: Centralni venski kateter, venski pristup, indikacije CVK, komplikacije CVK

preuzmi dokument