Mario Dugonjic , Mia Grkovic

KBC Rijeka, Fakultet zdravstvenih studija Sveuc ilis ta u Rijeci, Rijeka

Hiperbarična oksigenoterapija u liječenju traumatske ozljede mozga

''13. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

16. i 17. 11.2020. / ZOOM PLATFORMA

Neispravno bi bilo govoriti o hiperbaric noj medicini kao o novoj grani medicinske
znanosti, premda unutar posljednjih 30 godina pratimo njezin uzlet potaknut brojnim
kvalitetnim pred klinic kim i klinic kim evidance-base istraz ivanjima. Akumuliranjem
znanja, na listu indikacija us la su i stanja koja zahtijevaju intenzivno lijec enje i
anesteziju. Nekoliko je indikacija za hiperbaric nu oksigenoterapiju koje mogu zahtijevati
njegu i intenzivno lijec enje kritic no oboljelog pacijenta unutar hiperbaric nog sustava, a
jedan od njih je i traumatska ozljeda mozga.
Traumatske ozlijede mozga imaju golemi negativni socioekonomski uc inak na drus tvo u
cjelini, pa tako SAD godis nje broji preko 4 milijuna sluc ajeva razlic itih tez ina od kojih je
preko 50 000 sa letalnim ishodom. Procjenjuje se da vis e od 2% populacije SAD-a z ivi sa
trajnim invaliditetom nastalim zbog traumatskih ozljeda mozga s to opterec uje drz avni
prorac un sa 75 milijardi dolara. Gledajuc i patogenezu traumatske ozljede mozga moguc e
je razdvojiti dva osnovna uzroka nastanka ozlijede moz danog tkiva na primarni
mehanic ki uzrok i sekundarni ishemijski, uzrokovan smanjenim moz danim protokom i
posljedic nom hipoksijom tkiva, pogotovo unutar poc etnih 24h od nastanka ozlijede.
Zbog izraz ene hipoksije moz dano tkivo ubrzano prelazi iz aerobnog na izuzetno ne
uc inkoviti anaerobni metabolizam koji rezultira nedostatnom proizvodnjom ATP-a i
apoptozom moz danih stanica. Hiperbaric na oksigenoterapija djeluje upravo na
sekundarnu ozljedu neurona nastalu ishemijom i to podiz uc i kolic inu udahnutog O2
(100% O2 na > 1 ATA) i kolic inu O2 otopljenog u plazmi. Vaz no je napomenuti kako
nema prepreka za izvođenje intenzivnog lijec enja i anestezije unutar hiperbaric nog
sustava u koliko se pos tuju svi sigurnosni aspekti koje hiperbaric ni sustav nosi sa sobom.
Anestezija i intenzivna skrb unutar hiperbaric nog sustava su jednako kvalitetne kao i
one izvan njega.
KLJUC NE RIJEC I: hiperbaric na oksigenoterapija, traumatska ozljeda mozga, ishemija

preuzmi dokument