Jasminka Hamelec, Gordana Jaklin, Martina Zimić

OB Varaždin

dabigatran, trombinsko vrijeme, tranfuzijska medicina

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

UVOD

Dabigatran (Pradaxa) je antikoagulantni lijek koji se primjenjuje per os te je u mnogim slučajevima
zamjena za varfarin obzirom da ne iziskuje određivanje i praćenje terapije preko testiranja krvi. Ne
postoji potreba za rutinskim testiranjem NOAC lijekova ali obzirom da mijenjaju koagulacijske testove
postoji potreba za kontrolom koncentracije NOAC lijekova u urgentnim situacijama kao što su traume
i hitni operativni zahvati. Na aparatu za određivanje koagulacijskih testova postavljen je in home test
za određivanje koncentracije dabigatana u plazmi pacijenta.

METODA

Aplikacija testa dTT postavljena je na aparatu Siemens BCS XP.
Korišteni su komercijalni kalibratori precizno definiranih koncentracija te dabigatran kontrolne
plazme, reagens za određivanje trombinskog vremena te standarna humana plazma. Učinjena je
analitička validacija sukladno CLSI guideline EP5-12;
-Procjena preciznosti, procjena istinitosti, procjena linearnosti mjernog područja, granica detekcije,
granica kvantifikacije

REZULTATI

Iz kalibracijske krivulje vidljiv je linearni odnos između diluiranog TT i koncentracije dabigatrana.

Screening testovi PV,APTV su produženi kod viših koncentracija dabigatrna.

Trombinsko vrijeme je vrlo osjetljivo na prisustvo dabigatrana te je iz tog razloga odličan screening
test za dokazivanje visokih koncentracija dabigatrana u uzorcima plazme pacijenata.

ZAKLJUČAK

Koagulacijski testovi PV,APTV i TT su screening testovi,a prisustvo lijeka određujemo specifičnim
testovima za pojedini lijek.

Glavne indikacije za laboratorijsko testiranje koagulacije NOAC su pojava krvarenja ili tromboze kod
bolesnika na terapiji, prije kirurškog zahvata kod bolesnika koji su uzeli lijek unutar 24 sata, kada se
sumnja na predoziranje i intoksikaciju, akutno zatajenje bubrega (specijalno se odnosi na dabigatran i
rivaroxaban), akutno zatajenje jetre, nakon primjene antidota ili prekida terapije.

preuzmi dokument