Suvad Hadžić, Nihad Makaš

Odjel za anesteziju i intenzivnu terapiju, JU Opća bolnica «prim. Dr Abdulah Nakaš» Sarajevo

anesteziološki tehničar, organiziranost, edukacija, kompetencije, sigurnost bolesnika

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Teško je naći bilo gdje u svijetu zdravstvenu ustanovu u kojoj egzistira anesteziološka ili hitna služba, a da
svi zaposlenici , s dužnim poštovanjem i respektom ne govore o anesteziološkom tehničaru kao vrhunskom
profesionalcu i stručnjaku koji je sposoban izvršiti bilo koji zadatak. Međutim, profesionalizam i visok stupanj
znanja nije u skladu s formalno - pravnim statusom. Gdje je onda problem? Da li je on nastao još sredinom
60- ih godina kada poslove vođenja anestezije preuzimaju liječnici – budući anesteziolozi pošto su predmet
zanimanja sve više bila i predoperativna priprema pacijenta, reanimacija i postoperativni tretman? Vrlo
vjerojatno. Naime, nastaje tihi rat između budućih anesteziologa i anestezioloških tehničara, jednih u želji da
što prije preuzmu sve zahtijevniji posao i pokažu tko je tko, i drugih koji su se teško mirili s gubitkom
kompetencija koje su do tada imali. Poslije 40- ak godina dobili smo situaciju potpuno neadekvatnu onoj koja
je trebala proizaći iz te promjene, tj. nastala je nova generacija anestezioloških tehničara koji to više i nisu,
bez kompetencija i jasno definiranog djelokruga rada. Tako se došlo u situaciju da je u nekim zemljama u
potpunosti potisnut ovaj profil zanimanja. Međutim, menadžmenti i dalje maksim alno koriste veliku stručnost i
znanje ovih profesionalaca bez želje da se riješi njihov status.
Na sreću, u posljednjih par godina dolazi do otriježnjenja, prije svega, među anesteziolozima koji sve više
uviđaju da anesteziološki tehničar može i mora biti vrhunski profesionalac i suradnik , a ne samo tzv.
Dodavač. Sve više kompetencija prelazi na anestetičara koje su do sada bile ekskluzivna privilegija
anesteziologa. Na ovaj način mnoge ustanove pokušavaju da rasterete anesteziologa jer je ovo jedno od
najdeficitarnijih zanimanja u zdravstvu.
Postavlja se pitanje kako postati specijalizirani i osposobljeni profesionalac koji će imati jasno definirane
kompetencije i djelokrug uz istovremeno osiguranje visokog stupnja sigurnosti bolesnika. Odgovor je da se
anesteziološke sestre / tehničari organiziraju , prije svega, u svoje profesionalna udruženja i organizacije iz
kojih će proizaći konkretne inicijative i zakonska rješenja. Potrebno je usvojiti i edukacijske standarde ifna -e,
koji bi u ovom prijelaznom periodu trebali biti prilagođeni trenutnom stanju u kojem većina anestezioloških
tehničara ima sss uz postupno popunjavanje kadrovima vii stupnjem obrazovanja koji će tek s
postdiplomskom edukacijom postati ono što se od njih očekuje.

preuzmi dokument