Ivić Olja,Karavdić E.,Kapo Dž.

Klinika za hematologiju,KCU Sarajevo

krvni derivati, pacijenti,liječenje

''5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a'' i ''8. Međunarodni kongres WfCCN-a''

Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

U liječenju hematoloških bolesti koriste se razni sintetički pripravci lijekova.Pored njih značajan aspekt u procesu izliječenja i oporavka predstavljaju krvni derivati dobrovoljnih davalaca.Oni se mogu davati jednokratno ili tokom dužeg vremenskog parioda (dana, mjeseci).Liječenje bolesnika sa leukemijom i drugim zloćudnim bolestima krvi i ostalih organa vrlo je uspješno,ali traje mjesecima i zahtijeva velike količine koncentrata krvnih derivata. 70% leukemija u djece i više od 50% leukemija u mlađih odraslih osoba može se potpuno izliječiti primjenom kemoterapije i / ili transplatacijom koštane srži uz redovito transfuzijsko liječenje krvnim pripravcima.
Cilj rada: Prikazati količinu i vrste krvnih derivata koji su ordinirani tokom 2010.god. na Klinici za hematologiju KCUS u sklopu koje je i Hematološko savjetovalište sa dnevnom bolnicom.
Materijal i metode: Klinika za hematologiju raspolaže sa 56 kreveta raspoređenih na tri odjela.U sklopu Savjetovališta nalaze se četiri kreveta za apliciranje terapije.Svi odjeli imaju protokole za evidentiranje osnovnih podataka o promaocu krvi,vrsti ordiniranih krvnih derivata,premedikaciji,transfuzijskim reakcijama,ljekaru i sestri koji su učestvovali u aplikaciji.Za svaki derivat krvi postoje podaci o KG/Rh,fenotipu,interreakciji,testu na transmisione bolesti,datumu uzete krvi od davaoca,vijek trajnosti i registracijskom broju.
Rezultati: Analitičkim dijelom tabelarno i grafički prikazani su parametri: potrošnja krvnih derivata,potrošnja po bolesniku,dijagnozi,pripravaku,posttransfuzijske reakcije.
Zaključak:Tokom 2010.g. na Klinici za Hematologiju je ordinirano 5368 derivata krvi.U Savjetovalištu se,pored kemo-terapija,daju i druge I.V. terapije.Od njih 700, transfuzija krvi je bilo 202.U ovoj godini na Kliniku su primljena 1263 pacijenta od kojih je 286 više puta tretirano sa derivatima krvi.Svaki od čak 67 pacijenata,tokom ležanja je primio više od 15 doza krvnih pripravaka.Svi su liječeni od zloćudnih bolesti krvi sa kemo-terapijom.Kao posljedica toga dolazi do pada vrijednosti parametara krvne slike koje se moraju tretirati derivatima krvi.

preuzmi dokument