Blaženka Osmakčić

JIL, OB VINKOVCI

bol, podjela boli, ambulanta za terapiju boli

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Bol je klinički entitet koji ima različito porijeklo i utječe na niz organskih sistema kao i na
psihološke te socijalne odnose i ona se mora liječiti. Strpljivo trpiti bol znači prihvatiti posljedice koje
se mogu izbjeći.
Bol možemo podijeliti prema trajanju na akutnu i kroničnu, i prema uzroku na nocicepcijsku i
neuropatsku.
Žene i muškarci različito doživljavaju bol. Kod žena je niži prag boli, bol osjećaju jače, duže i češće,
dok je kod muškaraca viši prag boli, bol osjećaju slabije, kraće i rjeđe..
Ambulanta za terapiju boli OB Vinkovci je projekt Lige protiv raka Vinkovci, a započela je s radom
21.11.2001. godine.
Od 2001. do 2010. godine u ambulanti se liječilo 1395 pacijenata od kojih su 872 žene i 523
muškarca.

preuzmi dokument