Čustović M, E Selimović, I Omerhodžić

UKC Sarajevo (BiH)

neurotrauma,multimodalni monitoring,koma,vigilna koma,zdravstvena njega, neurosestra

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Traumatsko oštećenje mozga nije degenerativne ili kongenitalne naravi,nego je
uzrokovano vanjskom fizičkom silom koja dovodi do smanjenog stanja svijesti.
Traumatska povreda mozga vodi privremenom i trajnom oštećenju kognitivnih i
fizičkih funkcija.
Moždani udar (stroke) je treći vodeći uzrok smrti uopšte, trauma je vodeći uzrok smrti
u prve 4 dekade života,a trauma mozga implicira u najmanje polovini broja uzroka.
Teška trauma mozga je vodeći uzrok smrti mladih ljudi u BiH.
Najvažnija komplikacija TPM je razvoj intrakranijalnog hematoma.
Bez efektivnog hirurškog menadžmenta IKH se može transformirati u drugom
pravcu.
Zbog toga uticaj Neurohirurga u tretmanu takvih pacijenata je enorman,i možda,više
nego u bilo kojoj drugoj vrsti urgentne medicine,agresivnost i brzina i vještina kojom
se obezbjeđuje tretman intrakranijalnog hematoma,determinirat će ishod.
Bolesnici s traumatskim ozljedama predstavljaju velik dijagnostički i prognostički
izazov u rahabilitaciji
Zdravstvena njega obuhvata sve postupke vezane uz bolesnika od dolaska na odjel,
pripreme za operativni zahvat, postoperativnog praćenja stanja i sprečavanja
komplikacija, pa do njegovog odlaska kući ili u drugu zdravstvenu ustanovu.
Najčešće komplikacije kod TPM su:
- Febrilnost, anemija, hipergligemija, hipertenzija, kardijalna aritmija, poremećaj
elektrolita
Cilj rada: Prikazati slučajeve sa neurotraumom koji su se liječili na Klinici za
neurohirurgiju i koji su primjenom aktuelnih algoritama imali uspješan rezultat
liječenja.
Prognoza pacijenata sa neurotraumom je neizvjesna,i varira od visoke stope
smrtnosti i u najrazvijenijim centrima preko značajnog broja vigilnih koma,pa do
odličnog ishoda.
Agresivna i urgentna kardiopulmonalna i neurološka resuscitacija udružena sa
pravovremenim operativnim tretmanom ( kad je potrebno),napredan i savremen
multimodalni monitoring u specijaliziranoj neutohirurškoj intenzivnoj
jedinici,predstavlja najbolji pristup u obezbjeđenju dodatnog boljeg ishoda.
Savremena tehnološka dostignuća i kolaborativan pristup neurotraumatiziranom
pacijentu, između neurohirurga i neurointenziviste i neurosestre,značajno su
reducirali smrtnost pacijenata sa TPM.
Usprkos svim ohrabrujućim dostignućima u poboljšanju tretmana sa izrazitom i
teškom traumatskom povredom mozga i intrakranijalnim traumatskim krvarećim
lezijama,ostalo je još prostora za poboljšanje ishoda.

preuzmi dokument