ESBL SOJEVI GRAM NEGATIVNIH BAKTERIJA U OB VARAŽDIN

Željka Gajski

OB Varaždin

ESBL sojevi, praćenje, mjere kontrole infekcija

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Krajem 1980-tih godina pojavili su se sojevi enterobakterija koji pokazuju rezistenciju na penicilinske i cefalosporinske antibiotike. Ti sojevi gram -negativnih bakterija nazvani su ESBL sojevima jer produciraju enzime, beta-laktamaze proširenog spektra,(engl.“extended spectrum beta-laktamase“,ESBL) koji razaraju sve beta-laktamske antibiotike osim karbapenema. Betalaktamaze proširenog spektra su kodirane genima koji se nalaze na plazmidu te se tim cirkularnim odsječkom DNA vrlo lako šire među različitim sojevima enterobakterija. Iako se ESBL nalazi najčešće u Klebsiella pneumoniae, elementi koji prenose ovaj tip rezistencije prenosivi su i na bakterije drugih rodova, uključujući Escherichia coli i druge. U Hrvatskoj udio sojeva E.coli koji produciraju ESBL iznosi 2%, dok je udio Klebsiellae pneumoniae znatno veći te se u hrvatskim bolnicama kreće između 20-40%. U OB Varaždin tijekom 2007 godine udio ESBL sojeva E.coli iznosio je 3% što je porast u odnosu na 2006 g. kada je zastupljenost bila 1,08%. Tijekom 2006 godine udio ESBL sojeva Klebsiellae pneumoniae iznosio je 26,16% dok je u 2007 godini bio 36%. Temeljem ovih rezultata evidentan je porast udjela višestruko rezistentnih sojeva bakterija. U ovom radu posebno je velik naglasak stavljen na mjere za kontrolu infekcija, koje se prvenstveno odnose na mjere hospitalne higijene a potom i na racionalnu upotrebu antibiotika širokog spektra.

preuzmi dokument

PROCJENA I PREVENCIJA DEKUBITUSA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA

Daria Grabrovečki, Vladimira Lada, Adriano Friganović

KBC Zagreb

dekubitus, uloga medicinske sestre, tretiranje dekubitusa

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Nakon kardiokirurškog zahvata u ranom poslijeoperacijskom periodu pored praćenja invazivnog monitoringa vrlo je važno uočiti i moguće promjene stanja integriteta kože. Naime, sama priroda operacije izvedene na srcu ugrožava perfuziju tkiva kako zbog dugog operativnog tijeka, tako i zbog izlaganja pacijenta hipotermiji uslijed ekstrakorpralne cirkulacije. Provedenim istraživanjem utvrđeno je da se učestalom masažom znatno smanjila pojavnost dekubitusa i da nije došlo do pogoršanja postojećih. Istraživanjem je obuhvaćeno 60 pacijenata podijeljenih u dvije skupine, jedna skupina masirana je svakih sat vremena, a druga svaka dva sata. Rezultati ukazuju na 10% manju pojavnost crveneila na području gluteusa u prvoj skupini u odnosu na drugu.

preuzmi dokument

Internet-based istraživanje

Anastazija Šantić

Klinika za tumore, Zagreb

internet, istraživanje, sestrinstvo, etika

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Prednosti kompjutera za istraživače su njihova brzina, točnost i impresivni kapacitet memorije. Razvoj internetske tehnologije u posljednjim dekadama doveo je do razvoje i uporabe "Internetbased" istraživačke metodologije. Ovakva metodologija još nije u širokoj uporabi u sestrinstvu, primarno zbog etičkih dilema i informiranog pristanka. U Hrvatskoj dodatni problem je nedostatak istraživačkog rada u obrazovnom kurikulumu medicinskih sestara

preuzmi dokument

KVALITETA U ZDRAVSTVU SPRIJEČIMO NEŽELJENE DOGAĐAJE U OPERACIJSKIM PROSTORIMA

Ana Seničar

sigurnost pacijenta, zdravstvena pogreška, operacijski tim, anesteziološka medicinska sestra

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Kvaliteta u zdravstvu i sigurnost pacijenta su sastavni dio našeg svakodnevnog posla. Takve vrijednosti su prve zapisane u pravilnicima našega rada. Ali, je li to uvijek tako? Promjene u načinu rada su nužno zahtijevale prilagođavanje te prepoznavanje novih potreba. Samo u 20% slučajeva je uzrok zdravstvene pogreške ljudski faktor, 80% je posljedica pogrešaka u samom sistemu, odnosno u organizaciji posla. U članku opisujemo vjerojatnost zdravstvene pogreške kod pacijenta, neposredno prije operacijskog zahvata i neposredno po buđenju iz anestezije. Naglasak je na trenutku, kada bi anesteziološka sestra morala istovremeno voditi brigu o tom bolesniku koji se budi i onome koji sam čeka u predprostoru operacijske dvorane. To je vrijeme kada za oba spomenuta pacijenta ''brinu svi“ članovi operacijske ekipe, a u biti ne brine se nitko. Takve sustavne pogreške možemo izbjeći samo ako svaki član tima ima točno i jasno zadanu svoju zadaću. Puno moramo naučiti prije nego opazimo kako u biti malo znamo. (Waggerl)

preuzmi dokument

MEDICINSKA SESTRA I SPRIJEČAVANJE INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA U JEDINICI INTENZIVNE TERAPIJE INTERNOG ODJELA UKC MARIBOR

Gagić Radmila, Žunkovič Vanja, Vodopivec Simona

UKC Maribor (Slovenija)

intrahospitalne infekcije, JIL, pacijenti, edukacija, sprječavanje

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Jedinica za intenzivnu terapiju(JIT) je posebno organizirana jedinica, koja omogućuje životno ugroženom pacijentu iskorištavanje svih terapeutskih mogućnosti za privremeno nadomještavanje poremećenih ili već ispadnutih funkcija životno značajnih organa i ujedno omogućuje liječenje temeljne bolesti, koja je uzrokovala taj poremećaj. Intrahospitalna infekcija(II) je svaka bolest uzrokovana mikrobima, koju zadobije pacijent za vrijeme liječenja u bolnici a da nije bio u inkubaciji za istu bolest prije toga. Za II smatramo i infekcije koje se pojave kod pacijenata nakon dolaska kući, ako je nastala prilikom boravka i liječenja u bolnici. II su velik problem svuda po svijetu, tako i kod nas. Predstavljaju čest zaplet bolničkog liječenja, povezane su sa većim oboljevanjem i većom smrtnosti te povećanjem troškova liječenja. Učestalost II je jedan između pokazatelja kvalitete rada bolnice. Pojavljuju se na svim odjelima (između 5-9%), češće se pojavljuju na intenzivnim jedinicama (do 87%) kod pacijenata na umjetnoj ventilaciji. Najčešće II su: infekcije mokraćnog i dišnog sustava, kirurških rana, crijeva, venskog puta, im plantata. Najčešće infekcije u intenzivnim jedinicama su upale pluća (pneumonie) koje uzrokuju: Po Gramu negativne bakterije (Pseudomonas aerug., enterobakterije, Acinetobacter…), po Gramu pozitivne bakterije ( S. aureus i epidermidis ). Gljive su rijeđi uzročnici. Pacijenti u JIT internog odjela UKC u Mariboru su vrlo ugroženi i potrebno im je zahtjevno liječenje i opsežna medicinska njega. Veći dio njih je na umjetnoj ventilaciji, sa venskim putevima, sa trajnim urinarnim kateterima, imaju nazogastrične sonde, dobivaju infuzije, transfuzije…, imaju drenaže, dekubituse, potrebne su im aspiracije dišnih puteva…itd. Mogućnost, da pridobiju II je kod takvih pacijenata znatno veća. Zato je vrlo važno, da je medicinska sestra dobro educirana na tom području, da sudjeluje u organizaciji službe za spriječavanje infekcija, da ima higijensku sav jest, odgovornost i disciplinu.

preuzmi dokument